Seputar Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas harta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah dan ditunaikan setiap bulan atau setahun sekali apabila sudah mencapai nishab senilai 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%.

Tujuan berzakat tidak hanya sekedar membantu sesama, namun juga untuk membersihkan harta dan ketentraman jiwa. Sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:

Pada dasarnya, ulama membagi zakat menjadi dua, zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat atas individu seorang Muslim ketika memasuki bulan Syawal atau setelah berpuasa Ramadhan. Sedangkan zakat harta terdiri dari banyak ragam seperti zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat emas, zakat perak dan uang. Termasuk di dalam zakat maal juga ada zakat penghasilan. Jadi, zakat penghasilan merupakan bagian dari zakat maal yaa Sahabat!